ให้บริการ ร.ป.ภ. ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักร